Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Obwody łowieckie


Szkody łowieckie


Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.)

Art.  46.  ust. 1.  Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych:

1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;

2) przy wykonywaniu polowania.

Ust. 3.   Wniosek o szacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Ust. 4 Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Ust. 5.  Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód, o których mowa w ust. 1.Informacja dla właścicieli, posiadaczy lub zarządców gruntu w granicach obwodu łowieckiego, w którym wykonywane są polowania zbioroweZgodnie z art. 42 ab ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.) mając na uwadze podane do publicznej wiadomości przez wójta termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

ust. 4.  Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

ust. 5.  Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.


Informacje dotyczące planowanych terminów polowania zbiorowego przekazane Wójtowi Gminy Solec-Zdrój przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich zamieszczono w zakładce Plany polowań zbiorowych.

 


Obwody łowieckie na terenie gminy Solec-Zdrój - mapa