Wiadomości - Aktualności

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE SOLEC-ZDRÓJ

Dodał: lkobos Data: 2020-02-07 11:15:02 (czytane: 549)

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2020 Wójta Gminy Solec-Zdrój

z dnia 5 lutego 2020 roku

REGULAMIN

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W GMINIE SOLEC-ZDRÓJ

§ 1.

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Solec-Zdrój, zwanego dalej PSZOK

 2. Operatorem PSZOK jest Zakład Usług Wielobranżowych „HYDROSVAT" z siedzibą przy ul. Słonecznej 16, 28-131 Solec-Zdrój

 3. Na terenie Gminy Solec-Zdrój znajduje się jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest na działce nr ewid. 103/9 położonej w miejscowości Zborów gm. Solec-Zdrój

 4. Punkt PSZOK czynny jest przez cały rok, z wyjątkiem dni świątecznych, w następujących godzinach:

Od poniedziałku do piątku 800-1400

Sobota 800-1300

§ 2.

1. Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

b) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe)

c) zużyte baterie i akumulatory

d) zużyte opony

e) przeterminowane leki

f) opakowania po środkach ochrony roślin

g) meble i odpady wielkogabarytowe

h) odpady zielone

i) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

j) papier, tworzywa sztuczne i szkło, w tym opakowania z papieru, tworzyw sztucznych i szkła

2. Odpady komunalne dostarczane do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie z nieruchomości położonych na terenie Gminy Solec-Zdrój

3. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane, dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne gromadzenie.

§3.

 1. Prowadzący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu, w szczególności niekompletnego lub zdemontowanego sprzętu RTV, AGD (za wyrzucenie elektrośmieci do zwykłego kosza lub samodzielny demontaż sprzętu RTV, AGD grozi kara grzywny).

 2. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z wymogami przepisów ochrony środowiska.

§ 4.

1. Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie się przez osobę dostarczającą odpady dokumentem potwierdzającym tożsamość.

2. Prowadzący PSZOK przyjmując odpady sporządza, w dwóch egzemplarzach dokument potwierdzający dostarczenie odpadów, zawierający w szczególności:

 1. Imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady,

 2. Adres nieruchomości z której pochodzą odpady

 3. Rodzaj dostarczonych odpadów

 4. Własnoręczny czytelny podpis osoby dostarczającej odpady

3. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady oraz ewidencja zbieranych i przekazywanych odpadów, który jest weryfikowany z bazą danych Urzędu Gminy w Solcu —Zdroju.

4. Osoby dostarczające odpady do PSZOK, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez administratora danych, którym jest Gmina Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 281-13 Solec-Zdrój.

5. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów w przypadku niepodania przez dostarczającego odpady swojego imienia i nazwiska oraz miejsca pochodzenia odpadów lub jeżeli stwierdzi, że odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub jej likwidacji (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne itp) oraz z nieruchomości położonej na terenie innej gminy.

§ 5.

 1. Dostarczający odpady może wjechać pojazdem na teren PSZOK wyłącznie po udzieleniu zgody przez obsługę PSZOK oraz zaparkować w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK.

 2. Poruszając się pojazdem po terenie PSZOK należy zachować kierunek przemieszczania się wynikający z oznaczeń oraz stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

 3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby dorosłej.

 4. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów, a także zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż.

 5. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania źródeł otwartego ognia.

§ 6.

1. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

podpis.jpg 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu – Zdroju informuje, że od dnia 7 lutego 2020 r. w godz. od 9.00 do 12.00 będzie wydawana...