Wiadomości - Aktualności

Uwaga - sesja

Dodał: lkobos Data: 2024-03-19 08:36:01 (czytane: 269)

Informuję, że na dzień 22 marca 2024r. na godz. 08:00 zwołuję LV Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w Sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

Porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie LV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.
Przyjęcie porządku LV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

4. Przyjęcie Protokołu z LIV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

5. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań.

6. Prezentacja Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027.

7. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

8. Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec-Zdrój
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2024” w 2023 roku.

9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok.

10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju za 2023 rok.

11.
Podjęcie uchwał:

a) uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/329/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Solec – Zdrój na 2024 rok;

b)
uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027;

c)
uchwała w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Solec-Zdrój do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Solcu-Zdroju” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Klimatyczne Uzdrowiska. Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych”;

d)
uchwała w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój;

e)
uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Solec- Zdrój na lata 2024- 2026;

f)
uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2024 – 2032;

g) uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok;

h) uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich;

i)
uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2024 roku”.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13.
Zakończenie obrad.

 

 

TRANSMISJĘ SESJI RADY GMINY MOŻNA ŚLEDZIĆ NA ŻYWO W DZIEŃ PROWADZENIA OBRAD.                                        

 

Przewodniczący Rady

Paweł Patrzałek

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zgłoś się do Programu Stypendialnego Horyzonty i ucz się w wybranym liceum lub technikum w Polsce!

Jeżeli osiągasz dobre wyniki w nauce, chcesz się dalej rozwijać i poznać przyjaciół na całe życie – zgłoś się do Programu Stypendialnego...