Wiadomości - Aktualności

STYPENDIUM GMINY SOLEC - ZDRÓJ

Dodał: lkobos Data: 2023-05-09 07:10:14 (czytane: 405)

Urząd Gminy w Solcu – Zdroju informuje, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla studentów przyjmowane są od 1 do 31 maja każdego roku.

Stypendium przysługuje studentom I, II i III roku studiów publicznych szkół wyższych, którzy nie ukończyli 25 lat i uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub w semestrze akademickim poprzedzającym złożenie wniosku uzyskali średni wynik z zaliczeń i egzaminów co najmniej 4,5.


Dokumenty, które należy dostarczyć:
–    wypełniony wniosek o przyznanie stypendium
–    dokumenty poświadczające wysokość dochodu w rodzinie
–    kserokopię świadectwa ukończenia szkoły, karty egzaminacyjnej studenta lub indeksu
–    opis aktywności stypendysty w życiu lokalnej społeczności
–    deklarację podjęcia konkretnych działań na rzecz gminy Solec – Zdrój

Stypendium przyznaje się na czas określony (czas trwania roku akademickiego – od 1  października do 30 czerwca).
Stypendium wypłacane jest na konto bankowe (każdy student zobowiązany jest dostarczyć numer konta).
Wypłata stypendium następuje po dostarczeniu w miesiącu październiku zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu na I lub kolejny rok studiów.


Przeczytaj kolejną wiadomość:

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Solec – Zdrój niniejszym informuje, że uprawnione podmioty tj. grupa minimum 3 radnych lub statutowe władze organizacji...