Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


Zarządzenie Nr 10/2023

Wójta Gminy Solec-Zdrój

z dnia 20.01.2023 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Solec-Zdrój

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40), art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Wprowadzam Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Solec-Zdrój stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Solec-Zdrój.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5.

Zarządzenie podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju i udostępnieniu na stronie internetowej Gminy Solec-Zdrój.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2023

                                                                Wójta Gminy Solec-Zdrój

                                                           z dnia 20.01.2023 roku

 

REGULAMIN

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W GMINIE SOLEC-ZDRÓJ

 

§ 1.

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Solec-Zdrój, zwanego dalej PSZOK.
 2. Operatorem PSZOK jest Gmina Solec - Zdrój z siedzibą przy ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój.
 3. Na terenie Gminy Solec-Zdrój znajduje się jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest na działce nr ewid. 153 położonej w miejscowości Wełnin 145a, gm. Solec-Zdrój.
 4. Punkt PSZOK czynny jest przez cały rok z wyjątkiem dni świątecznych, z zastrzeżeniem ust. 5, w następujących dniach i godzinach:

Środa 1100-1300,

Sobota 1100-1300.

 

5.      Odpady wielkogabarytowe, elektronika, opony, baterie i środki ochrony roślin przyjmowane będą do PSZOK do dnia 10. listopada każdego roku. Po tym dniu pracownicy odmówią przyjęcia tego rodzaju odpadów.

 

§ 2.

 1. Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

a)      papier w tym opakowania z papieru (20 01 01, 15 01 01),

b)      metale, opakowania z metali (20 01 40, 15 01 04,),

c)      tworzywa sztuczne w tym opakowania z tworzyw sztucznych (20 01 39, 15 01 02),

d)      szkło w tym opakowanie ze szkła (20 01 02, 15 01 07),

e)      odpady opakowaniowe wielomateriałowe (15 01 05),

f)       odpady zielone, bioodpady (20 02 01),

g)      odpady niebezpieczne ( 16 02 13*, 16 02 14, 16 05 09, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05),

h)      przeterminowane leki (20 01 31*, 20 01 32),

i)       chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),( 18 02 06),

j)       odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek (ex 20 01 99),

k)      zużyte baterie i akumulatory (20 01 34)

l)       zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - sprzęt musi być kompletny (20 01 36),

m)   meble i odpady wielkogabarytowe (20 03 07),

n)      zużyte opony,( z samochodów osobowych i mniejszych pojazdów takich jak skutery, wózki, motocykle – bez maszyn rolniczych), (16 01 03),

o)      odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych stanowiące odpady komunalne, ( 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07),

p)      odpady tekstyliów i odzieży (20 01 11, 20 01 10),

q)      opakowania po środkach ochrony roślin 15 01 10 * ( zużywane w przydomowych ogródkach, większe ilości środków ochrony roślin, nawozów i środków chwastobójczych należy oddawać w punktach prowadzonych sprzedaż tego typu produktów).

 

 

2.      PSZOK przyjmuje wyżej wymienione odpady nieodpłatnie w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastrzeżeniem odpadów budowlano – rozbiórkowych.

Ilość nieodpłatnie przyjmowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Solec - Zdrój jest limitowana i wynosi 1m3 na nieruchomość na rok. Odpady dostarczone powyżej limitu nie zostaną przyjęte.

 

3.      Do PSZOK nie są przyjmowane odpady:

- zawierające azbest,

- zanieczyszczone,

- zmieszane odpady komunalne,

- szyby i części samochodowe,( m.in. zderzaki, reflektory itp.),

- części z maszyn rolniczych,( m.in. opony),

- materiały izolacyjne: wełna mineralna, papa, styropian,

- gaśnice i butle gazowe,

- odpady z działalności rolniczej: folie, worki big bag, siatka ze słomy itp.

- odpady, których identyfikacja i pochodzenie nie jest możliwe.

 

 

 1. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane, dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne gromadzenie i identyfikacje zgodnie z wykazem odpadów niniejszego Regulaminu.
 2. Obsługa PSZOK nie dokonuje rozładunku dostarczonych odpadów a jedynie wskazuje miejsce gdzie należy złożyć przywiezione odpady.

 

 

 

     § 3.

 1. Prowadzący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu, w szczególności niekompletnego lub zdemontowanego sprzętu RTV, AGD (za wyrzucenie elektrośmieci do zwykłego kosza lub samodzielny demontaż sprzętu RTV, AGD grozi kara grzywny).
 2. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z wymogami przepisów ochrony środowiska.

 

§ 4.

 1. Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie się przez osobę dostarczającą odpady dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 2. Prowadzący PSZOK przyjmując odpady sporządza, w dwóch egzemplarzach dokument potwierdzający dostarczenie odpadów, zawierający w szczególności:

a)      imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady,

b)      adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,

c)      rodzaj dostarczonych odpadów,

d)      własnoręczny czytelny podpis osoby dostarczającej odpady.

 1. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady oraz ewidencja zbieranych i przekazywanych odpadów, który jest weryfikowany z bazą danych Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju.
 2. Osoby dostarczające odpady do PSZOK, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez administratora danych, którym jest Gmina Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój.
 3. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów w przypadku niepodania przez dostarczającego odpady swojego imienia i nazwiska oraz miejsca pochodzenia odpadów lub jeżeli stwierdzi, że odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub jej likwidacji (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne itp.) oraz z nieruchomości położonej na terenie innej gminy.

 

§ 5.

 1. Dostarczający odpady może wjechać pojazdem na teren PSZOK wyłącznie po udzieleniu zgody przez obsługę PSZOK oraz zaparkować w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK.
 2. Poruszając się pojazdem po terenie PSZOK należy zachować kierunek przemieszczania się wynikający z oznaczeń oraz stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby dorosłej.
 4. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów, a także zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż.
 5. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania źródeł otwartego ognia.

 

§ 6.

Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

 

 

 

 

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

XXXI WYŚCIG KOLARSKI IM. ANDRZEJA IMOSY W SOLCU-ZDROJU

W niedzielę 4 września, na ulicach Solca-Zdroju odbyła się kolejna XXXI edycja Wyścigu Kolarskiego im. Andrzeja Imosy, która jest imprezą cykliczną o zasięgu ogólnopolskim. Tradycją stało się już, iż wyścig odbywa się w pierwszą niedzielę września i niewątpliwie jest to jedna z największych i jednocześnie najbardziej popularnych imprez sportowych organizowanych na terenie gminy Solec-Zdrój. Jest to wydarzenie, w którym zawodnicy startują w XXIV kategoriach wiekowych i adresowana jest zarówno dla amatorów jak i zawodowców, dla których wyścig jest kolejnym wyzwaniem, porównaniem swoich sił w barwnym peletonie i hołdzie oddanym patronowi wyścigu. W tym roku na imprezie nie mogło zabraknąć jej corocznych bywalców jak również grupy nowych uczestników. więcej»