Wiadomości - Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dodał: lkobos Data: 2024-06-20 13:58:10 (czytane: 377)

Wójt Gminy Solec – Zdrój ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju

Solec-Zdrój dnia 20.06.2024

 

                                                      

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

 

Wójt Gminy Solec – Zdrój ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania do zatrudniania na danym stanowisku:

Wymagania niezbędne:  

·         posiadanie obywatelstwa polskiego,

·         posiadanie wyższego wykształcenia technicznego,

·         nieposzlakowana opinia, 

·         posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·         brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracy,

·         zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie,

    Wymagania dodatkowe:

             -  znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,

             -  znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

-  znajomość przepisów ustawy prawo ochrony środowiska,

-  znajomość przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

-  znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody,

- znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych (m. in. skaner, kserokopiarka, faks),

- prawo jazdy kat. B,

- umiejętność pracy pod presją czasu, dotrzymywanie terminów realizacji zadań.

 

Warunki pracy:

·         pełny wymiar czasu pracy,

·         zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

·         miejsce pracy: Solec – Zdrój (budynek jest wyposażony w windę),

·         praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego poziomu samodzielności oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z petentem, w tym z innymi referatami oraz organami administracji państwowej i kontrolnej.

 

 

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

·         życiorys (CV),

·         list motywacyjny,

·         kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

·         kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje,

·         kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o aktualnym zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające staż pracy,

·         oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

·         oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,

·         zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

·         dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Wydawanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodociągowo kanalizacyjnej.

2.      Uzgadnianie dokumentacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

3.      Sporządzanie dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń

zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.

4.      Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

5.      Przygotowywanie i uzgadnianie harmonogramu poboru próbek wody z ujęć gminnych, badań wody.

6.      Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie obowiązku podłączeń do   zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

7.      Udzielanie zamówień związanych z utrzymaniem sieci wodno – kanalizacyjnej, terenów zielonych i obiektów kubaturowych użytkowanych przez Gminę.

8.      Współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami w zakresie spraw dotyczących gospodarki komunalnej.

9.      Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem terenów rekreacyjnych (parku z tężnią, terenu przy zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym).

10.  Wykonywanie wszystkich innych zadań dotyczących pracy a zleconych przez przełożonych.

Rekrutacja przebiega dwustopniowo:

a)      wstępna selekcja kandydatów ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia wymogi

formalne określone w ogłoszeniu o naborze i dokonywana jest przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy,

       b) merytoryczna selekcja kandydatów przeprowadzana jest przez komisję rekrutacyjną i

polega na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej ze znajomości zagadnień objętych wymaganiami od kandydata.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Gminy osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu  maju był wyższy niż 6%. 

 

O terminie rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie nawiązany stosunek pracy na czas określony z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jeśli kandydat wyłoniony w drodze naboru odmówi nawiązania stosunku pracy, to nawiązuje się go z kolejną osobą  spośród kandydatów wymienionych w protokole rekrutacji.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie opisanej: Nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Solec – Zdrój” osobiście na Biurze Obsługi Interesanta

Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Solcu – Zdroju, ul. 1-go Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój w terminie od 20.06.2024 do 03.07.2024.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

 

Dodatkowe uwagi:

·         RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Solca – Zdroju dostępna jest  na stronie internetowej bip.solec-zdroj.pl – w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych:
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem danych jest Gmina Solec-Zdrój. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. 

 

Załączniki:

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie kandydata
  3. Klauzula RODO

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 69

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie...