Wiadomości - Aktualności

Ogłoszenie o naborze

Dodał: lkobos Data: 2024-06-19 13:39:01 (czytane: 326)

Wójt Gminy Solec – Zdrój ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju na czas określony obejmujący zastępstwo w czasie usprawiedliwionej nieobecności.

Nazwa i adres jednostki : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

Nazwa Stanowiska : Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju

Organizator konkursu : Wójt Gminy Solec-Zdrój

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania do zatrudniania na danym stanowisku:

Wymagania niezbędne:

·         obywatelstwo polskie,

·         wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: praca socjalna, pedagogika, polityka społeczna, socjologia, administracja, prawo, zarządzanie,

·         specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U.2023r., poz. 901),

·         staż pracy 5 lat, w tym minimum 3 lata stażu pracy w pomocy społecznej ( pod pojęciem „staż pracy w pomocy społecznej” należy rozumieć okres zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, których katalog zawarto w art. 6 pkt. 5 u.p.s. oraz pracę w organizacjach pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej, czy też pracę w wydziale polityki społecznej urzędu wojewódzkiego),

·         nieposzlakowana opinia,

·         posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·         niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

·         zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie.

 

    Wymagania dodatkowe:

- znajomość aktów prawnych związanych z pracą na w/w stanowisku, a w szczególności ustaw :

·         ustawa o pomocy społecznej,

·         ustawa o przeciwdziałaniu stosowania przemocy w rodzinie,

 

·         ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

·         ustawa oświadczeniach rodzinnych,

·         ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

·         ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

·         rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,

·         ustawa o samorządzie gminnym,

·         kodeks postępowania administracyjnego,

·         ustawa o finansach publicznych,

·         kodeks pracy,

·         znajomość przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

- umiejętność kierowania pracą zespołu i szybkiego podejmowania decyzji, 
- znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń  biurowych (m. in. skaner, kserokopiarka, faks),

- pożądane cechy osobowości: odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność.

 

Warunki pracy:

·         pełny wymiar czasu pracy,

·         zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas zastępstwa,

·         miejsce pracy: Solec – Zdrój (budynek jest wyposażony w windę),

·         praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego poziomu samodzielności oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z petentem, w tym z organami administracji państwowej i kontrolnej.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

·         życiorys (CV),

·         list motywacyjny,

·         kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

·         kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje,

·         kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o aktualnym zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające staż pracy,

·         oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

·         oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,

·         zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

·         dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 

1. Realizacja zadań własnych Gminy i zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w sprawach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej.

2. Prowadzenie innych spraw z upoważnienia Wójta lub Rady Gminy jeśli przepis szczególny tak stanowi.

3. Prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych.

4. kierowanie działalnością statutową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu - Zdroju (dalej jako „GOPS”).

5. Kierowanie pracą GOPS oraz reprezentowanie go na zewnątrz.

6. Wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników GOPS.

7. Prowadzenie spraw pracowniczych osób zatrudnionych w GOPS.

8. Współpraca w zakresie pomocy społecznej ze środowiskiem lokalnym, sołtysami, radnymi,

szkołami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

9. Przestrzeganie przepisów prawa i wykonywanie zadań sumiennie, bezstronnie i sprawnie.

10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

      

 

W zakresie czynności i odpowiedzialności:

  1. Właściwe załatwianie spraw obywateli i przestrzeganie terminów załatwianych spraw.
  2. Należyte ewidencjonowanie i przechowywanie akt spraw i zbiorów spisów spraw, rejestrów i pomocy urzędowych.
  3. Przestrzeganie procedur przy przetwarzaniu danych osobowych ze zbioru - rejestr świadczeniobiorców GOPS, ochrona tych danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.
  4. Należyta organizacja pracy oraz prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań wynikających z ustalonego zakresu czynności.

5.      Odpowiedzialność za powierzone mienie.

6.      Odpowiedzialność za prawidłowość sporządzenia planu przychodów i rozchodów Ośrodka oraz realizację tego planu.

  1. Prowadzenie spraw w zakresie obronności i OC wynikających z przepisów szczególnych.

 

Rekrutacja przebiega dwustopniowo:

 

a)      wstępna selekcja kandydatów ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia wymogi

formalne określone w ogłoszeniu o naborze i dokonywana jest przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy,

       b) merytoryczna selekcja kandydatów przeprowadzana jest przez komisję rekrutacyjną i

polega na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej ze znajomości zagadnień objętych wymaganiami od kandydata.

 

 

 

 

 

Wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Gminy osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu  maju był wyższy niż 6%.

 

O terminie rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie nawiązany stosunek pracy na czas  zastępstwa. Jeśli kandydat wyłoniony w drodze naboru odmówi nawiązania stosunku pracy, to nawiązuje się go z kolejną osobą  spośród kandydatów wymienionych w protokole rekrutacji.

 Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie opisanej: Nabór na zastępstwo Kierownika GOPS w Solcu – Zdrój” osobiście na Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Solcu – Zdroju, ul. 1-go Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój w terminie od 19.06.2024 do 02.07.2024.

 

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

Dodatkowe uwagi:

·         RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Solca – Zdroju dostępna jest  na stronie internetowej bip.solec-zdroj.pl – w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych:
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem danych jest Gmina Solec-Zdrój. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. 

 

Załączniki:

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie kandydata
  3. Klauzula RODO

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 68

od godz. 18:00 dnia 19.06.2024 do godz. 02:00 dnia 20.06.2024 Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady...