Wiadomości - Aktualności

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę systemów grzewczych

Dodał: lkobos Data: 2024-06-28 12:50:10 (czytane: 312)

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje o możliwości składania wniosków o udzielanie w 2024 roku dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Solec-Zdrój.

Nabór wniosków trwa od 1 lipca 2024r.  do 30 października 2024r. W przypadku wyczerpania środków finansowych tworzy się listę rezerwową według kolejności składanych wniosków.

Beneficjentami są osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych położonych na nieruchomościach w granicach administracyjnych gminy Solec-Zdrój, w których nie jest zarejestrowana ani prowadzona działalność gospodarcza, a kocioł węglowy został zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i stanowi on jedyne źródło ciepła w systemie grzewczym budynku.

Dofinansowanie może być przeznaczone na wymianę systemu ogrzewania węglowego na jeden z systemów:
a)   pompa ciepła,

b)      kocioł na paliwo stałe – pellet lub biomasę w formie drewna kawałkowanego (kocioł zgazowujący drewno) spełniający normy ekoprojektu, w przypadku, gdy nie ma możliwości podłączenia do sieci gazowej,

c)       ogrzewanie gazowe,

d)      ogrzewanie olejowe (lekki olej opałowy),

e)      ogrzewanie elektryczne.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój.

Rozpoczęcie inwestycji rozumiane jest jako data wystawienia pierwszej faktury i nie może nastąpić przed dniem złożenia wniosku i podpisania umowy o dotację celową z Gminą.

Dotacja może zostać udzielona po podpisaniu umowy i wymianie systemu grzewczego w wysokości do 5 000,00 zł brutto.

Beneficjent podpisując umowę zobowiązuje się do realizacji zadania i jego rozliczenia na zasadach w niej zawartych.

Kosztem kwalifikowalnym jest zakup urządzenia grzewczego lub zakup urządzenia grzewczego z montażem.

Dotacja celowa może być łączona z innymi programami, pod warunkiem, że koszty przedsięwzięcia związanego z zakupem lub zakupem i montażem nowego urządzenia grzewczego nie były i nie będą dofinansowane z innych środków publicznych w takiej wysokości, aby łączna kwota dofinansowania przekroczyła 100% kosztów poniesionych w ramach wykonanego zadania.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej określa Regulamin udzielania w 2024 roku dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Solec-Zdrój stanowiący załącznik do Uchwały nr III/12/2024 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 3 czerwca 2024r.

 

Wzory wniosków do udzielenia i rozliczenia dotacji:

Załącznik nr 1.  Wniosek o udzielenie w 2024 roku dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Solec-Zdrój,

Załącznik nr 2. Zgoda współwłaściciela budynku mieszkalnego na realizację zadania,

Załącznik nr 3. Oświadczenie Beneficjenta o uniknięciu podwójnego dofinansowania,

Załącznik nr 4.  Wzór umowy dotacji,

Załącznik nr 5. Wniosek o refundację udzielonej w 2024 roku dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Solec-Zdrój,

Załącznik nr 6.  Oświadczenie Beneficjenta dotyczące działalności gospodarczej,

Załącznik nr 7.  Protokół odbioru wykonanego systemu grzewczego.

Rozliczenie umowy dotacji oraz złożenie przez Beneficjenta wniosku o refundację wraz z dokumentami, o których mowa w punktach a-f musi nastąpić nie później niż do 30 listopada 2024r.

Podstawą wypłaty dotacji jest złożenie przez Beneficjenta w ww. terminie dokumentów potwierdzających wykonanie inwestycji, w tym:

a) wniosek o refundację kosztów wymiany systemu grzewczego,

b) faktura lub rachunek potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowalnych za zakup lub zakup i montaż nowego urządzenia grzewczego, wystawiony na Beneficjenta wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zapłaty,

c) protokół/protokoły odbioru wykonanego systemu grzewczego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do regulaminu podpisany przez instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje i przez Beneficjenta. Dopuszcza się możliwość samodzielnego odłączenia i demontażu istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe i podpisanie protokołu przez Beneficjenta. W przypadku różnych wykonawców montażu i demontażu Beneficjent przedkłada dwa protokoły,

d) dokument potwierdzający zezłomowanie starego zdemontowanego kotła wystawiony na Beneficjenta (formularz przyjęcia odpadów metali),

e) dokumenty potwierdzający spełnienie wymagań technicznych (karta produktu i etykieta energetyczna),

f) dokumentację fotograficzną potwierdzającą wymianę systemu grzewczego w formie odrębnych plików w wersji elektronicznej.

Składane dokumenty muszą mieć formę kopii potwierdzonych przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem. Oryginały należy przedłożyć do wglądu.

W razie korzystania równolegle z kilku źródeł dofinansowania do wymiany systemu grzewczego Beneficjent jest zobowiązany dostarczyć oświadczenie o wysokości otrzymanego dofinansowania z innego źródła oraz przedłożyć do wglądu dokumentację potwierdzającą wysokość tego dofinansowania. 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Przed nami tradycyjne Powitanie Wakacji w Solcu - Zdroju

Z radością zapraszamy na Festyn z Okazji Powitania Wakacji...