Wiadomości - Aktualności

Informacja

Dodał: lkobos Data: 2023-09-12 14:39:27 (czytane: 165)

Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na rok szkolny 2022/2023.

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie:

-        stypendium szkolnego oraz

-        zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 600,00 zł na osobę w rodzinie miesięcznie.

Stypendium socjalne szkolne przysługuje wyłącznie uczniom uczęszczającym do szkoły od klasy I do ukończenia nauki.

 

Wnioski przyjmowane będą w terminie do 15 września 2023 r. w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10 pok. 47.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

 

Informację na temat stypendium i zasiłku szkolnego, druki wniosków można uzyskać w tut. urzędzie, I piętro, p. 16.

Zobacz także

Informacja - bezpłatny transport do lokalu wyborczego

Dodane: 2023-09-26 07:29 - czytane (94)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Uwaga - sesja

Informuję, że na dzień 14 września 2023r. na godz. 08:00 zwołuję L Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w Sali...