Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Herb Gminy Solec-Zdrój


solec_zdroj.jpg 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym daje gminom miejskim i wiejskim prawo do posiadania własnego indywidualnego symbolu graficznego, jednak właściwym aktem prawnym dotyczącym symboliki samorządów terytorialnych jest Ustawa o odznakach i mundurach z 21 grudnia 1978 roku. Art. 3 ust. 1 w/w Ustawy mówi, że "jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Nad poprawnością nowo przyjmowanej symboliki wojewódzkiej, powiatowej, miejskiej i gminnej czuwa Komisja Heraldyczna. Komisja ta opiniuje symbole, które odtąd posiadają osobowość prawną (pieczęcie, herby, flagi, chorągwie, sztandary).


Gmina do tej pory posługiwała się herbem miejscowości Solec-Zdrój przyjętym Uchwałą Nr XXI/115/93 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 kwietnia 1993 roku. Herb Gminy Solec-Zdrój zaprojektowano zgodnie z zasadami sztuki heraldycznej, tak aby zachować tradycję historyczno - heraldyczną.


Projekt herbu Gminy Solec-Zdrój, opracowany przez doktora Jerzego Michtę, powstał po konsultacjach z władzami gminy i jej mieszkańców

W projekcie herbu na błękitnym polu tarczy (od podstawy) znajduje się herb Jastrzębiec rodziny Zborowskich, czyli żółta podkowa zwrócona barkiem do podstawy tarczy, z żółtym krzyżem kawalerskim w jej środku. Od głowice tarczy widzimy biały Zdrój (fontannę) z czterema strumieniami wody, po dwa z każdej strony. Zdrój (fontanna) nawiązuje do nazwy gminy oraz podkreśla, że Solec-Zdrój jest miejscowością uzdrowiskową. Z kolei herb Jastrzębiec wskazuje, że na terenie gminy znajduje się wieś Zborów, od której nazwisko wzięła magnacka rodzina Zborowskich herbu Jastrzębiec, która stworzyła na terenie dzisiejszej Gminy Solec-Zdrój kompleks ziemski w postaci klucza zborowskiego, w dawnym powiecie wiślickim. W jego skład wchodziła wieś Zborów z zamkiem i folwarkiem, Solec, Janów z folwarkiem, Żuków, Piasek Mały z folwarkiem, Gadawa, Sułkowice z folwarkiem, Włosnowice z folwarkiem, Kików z folwarkiem. Klucz zborowski obejmował większą część dzisiejszej Gminy Solec-Zdrój. Po śmierci kasztelana krakowskiego Marcina Zborowskiego w 1956 roku, w wyniku dokonanego przez jego synów Zborowski herbu Jastrzębiec. Następnie w wyniku zamiany majątku pomiędzy braćmi klucz zborowski stał się własnością Andrzeja Zborowskiego. W związku z tym, herb rodziny Zborowskich, założycieli i pierwszych właścicieli "Zborowszczyzny", można zobaczyć w projekcie herbu podziału majątku, klucz zborowski w powiecie wiślickim otrzymał podczas koronny Krzysztof gminy.

Wzór ikonograficzny podkowy i krzyża w herbie Jastrzębiec Zborowskich został wzięty z herbu Lubicz, umieszczonego w herbie gminy Kluczewsko w powiecie włoszczowskim (województwo świętokrzyskie), które zaproponowała i zatwierdziła Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Wzór Zdroju (fontanny) wzięto z przywileju nobilitacji króla Stanisława Augusta poniatowskiego dla architekta Jakuba Fontany, wystawionego w Warszawie 9 września 1769 roku. Nawiązuje on do drugiego członu dzisiejszej nazwy miejscowości (godło mówiące), a zarazem wskazuje na jej uzdrowiskowy charakter.

Herb Gminy Solec-Zdrój pod względem łączenia barw i ich symboliki nawiązuje do tworzenia herbów w średniowieczu. Według Herolda Sicillusa, autora traktatu o barwach w heraldyce z pierwszej połowy XV wieku barwa błękitna symbolizuje wierność, skromność, oddanie, barwa biała jest symbolizuje czystość, rozsądek, niewinność, radość, natomiast barwa żółta jest symbolem świetności, mądrości, doskonałości.


Flaga Gminy Solec-Zdrój jest kolorystycznym odwzorowaniem barw występujących w herbie – jest to prostokątny płat tkaniny w kolorze błękitnym; na środku płata godło herbu gminy.


Pieczęć Gminy Solec-Zdrój o średnicy 36 mm składa sie z godła herbu gminy, który znajduje się na jej środku oraz legendy umieszczonej na otoku zewnętrznym. Na środku pieczęci, w górnym polu Zdrój (fontanna) z czterem strumieniami wody, po dwa z każdej strony. W dolnym polu podkowa zwrócona barkiem do dołu, a ocelami do góry, z umieszczonym w niej krzyżem kawalerskim. W legendzie umieszczony majuskulny napis: Gmina Solec-Zdrój.


W związku z faktem, że ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do ustanawiania symboli w zgodzie z zasadami heraldyki i weksykologii, Gmina Solec-Zdrój wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (przy którym działa Komisja Heraldyczna) o zaopiniowanie projektów herbu, flagi i pieczęci gminy.

Komisja Heraldyczna Uchwałą z dnia 1 grudnia 2017 roku pozytywnie zaopiniowała w/w projekty (pozytywna opinia MSWiA z dnia 22 stycznia 2018 r.).


W związku z powyższym Rada Gminy Solec-Zdrój w dniu 28 marca 2018 roku podjęła Uchwałę Nr XXXIX/222/2018 w sprawie przyjęcia herbu, flagi i pieczęci Gminy Solec-Zdrój.

Nowe symbole gminy obowiązują od 20 kwietnia 2018 roku.


Informujemy, że herb,którym dotychczas posługiwała się Gmina Solec-Zdrój pozostaje herbem miejscowości Solec-Zdrój.

 


 Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

XXXI WYŚCIG KOLARSKI IM. ANDRZEJA IMOSY W SOLCU-ZDROJU

W niedzielę 4 września, na ulicach Solca-Zdroju odbyła się kolejna XXXI edycja Wyścigu Kolarskiego im. Andrzeja Imosy, która jest imprezą cykliczną o zasięgu ogólnopolskim. Tradycją stało się już, iż wyścig odbywa się w pierwszą niedzielę września i niewątpliwie jest to jedna z największych i jednocześnie najbardziej popularnych imprez sportowych organizowanych na terenie gminy Solec-Zdrój. Jest to wydarzenie, w którym zawodnicy startują w XXIV kategoriach wiekowych i adresowana jest zarówno dla amatorów jak i zawodowców, dla których wyścig jest kolejnym wyzwaniem, porównaniem swoich sił w barwnym peletonie i hołdzie oddanym patronowi wyścigu. W tym roku na imprezie nie mogło zabraknąć jej corocznych bywalców jak również grupy nowych uczestników. więcej»