Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój


  logo_osady.jpg

Projekt „Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 3 294 810,00 zł

Wartość dofinansowania 2 142 965,86 zł

Projekt będzie realizowany na dwóch obiektach. Na oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary i Wełnin. Część mechaniczna i osadowa oczyszczalni ścieków zostanie całkowicie przebudowana. W ramach projektu wybudowane zostaną dwie kompletne stacje przeróbki osadów ściekowych obejmujące mechaniczne oczyszczanie ścieków w połączeniu z odwadnianiem osadu nadmiernego pochodzącego z biologicznego oczyszczania ścieków w reaktorach typu SBR na filtrze taśmowym oraz kompostowanie wyseparowanych na filtrze osadów ściekowych w wydzielonym termo-kompostowniku. Ilość zagospodarowywanych osadów ściekowych o uwodnieniu 99% wyniesie 3200 Mg rocznie. W ramach projektu wykonana zostanie również kotłownia z kotłem na biomasę. Ciepła woda wykorzystywana będzie gównie na potrzeby technologiczne (podgrzewanie kompostownika) oraz do potrzeb ogrzewania pomieszczeń oczyszczalni ścieków i przygotowania ciepłej wody. Uzyskana w procesie kompostowania osadu biomasa charakteryzować się będzie zarówno wysokim potencjałem energetycznym jak i potencjałem nawozowym. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie ilości prawidłowo zagospodarowanych komunalnych osadów ściekowych wytwarzanych w obu oczyszczalniach. Inwestycja ponadto ma na celu poprawę dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury ochrony środowiska i poprawę warunków życia osób zamieszkujących teren objęty projektem.

Po zakończeniu procedur przetargowych na wybór wykonawców dokonano aktualizacji kosztów projektu. Zaktualizowana wartość projektu wynosi 4 356 369,08 zł brutto. Dnia 30.05.2018r. z Instytucja Zarządzającą – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego zawarto aneks do umowy o dofinansowanie projektu zwiększający kwotę dofinansowania do 2 837 734,04 zł.

Projekt „Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój” został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Kwota dofinansowania 542 025,00 zł.

images.jpg 

logo_rpo_nowe.png 


Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

XXXI WYŚCIG KOLARSKI IM. ANDRZEJA IMOSY W SOLCU-ZDROJU

W niedzielę 4 września, na ulicach Solca-Zdroju odbyła się kolejna XXXI edycja Wyścigu Kolarskiego im. Andrzeja Imosy, która jest imprezą cykliczną o zasięgu ogólnopolskim. Tradycją stało się już, iż wyścig odbywa się w pierwszą niedzielę września i niewątpliwie jest to jedna z największych i jednocześnie najbardziej popularnych imprez sportowych organizowanych na terenie gminy Solec-Zdrój. Jest to wydarzenie, w którym zawodnicy startują w XXIV kategoriach wiekowych i adresowana jest zarówno dla amatorów jak i zawodowców, dla których wyścig jest kolejnym wyzwaniem, porównaniem swoich sił w barwnym peletonie i hołdzie oddanym patronowi wyścigu. W tym roku na imprezie nie mogło zabraknąć jej corocznych bywalców jak również grupy nowych uczestników. więcej»