Wiadomości - Aktualności

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje

Dodał: lkobos Data: 2018-09-11 09:48:40 (czytane: 454)

o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł/osobę w rodzinie.

Stypendium socjalne szkolne przysługuje wyłącznie uczniom uczęszczającym do szkoły od klasy I do ukończenia nauki.

Wnioski przyjmowane będą w terminie do 15 września 2018 r. w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10 pok. 27.

UWAGA: Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

Informację na temat stypendium i zasiłku szkolnego, druki wniosków można uzyskać w tut. urzędzie, II piętro p. 27.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja-szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

...