Wiadomości - Aktualności

Uwaga Sesja

Dodał: lkobos Data: 2019-11-28 13:19:27 (czytane: 570)

Informuję, że na dzień 03 grudnia 2019 r. na godz. 8ºº zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

Porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku XIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

4. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań przez radnych.

5. Przyjęcie Protokołu z XII  Sesji Rady Gminy.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w  okresie między sesjami.

7. Podjęcie uchwał:

a/w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój

b/  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok

c/ w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

d/ w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2020 rok

e/ w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Solec-Zdrój instrumentem płatniczym

f/  w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/13/2018 Rady Gminy Solec – Zdrój z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok w Gminie Solec – Zdrój”

g/ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032

h/ w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok

i/ w sprawie  przyjęcia statutów sołectw Gminy Solec-Zdrój

j/ w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego

k/ zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Solec-Zdrój

l/ w sprawie   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Solec-Zdrój

ł/ w sprawie przyjęcia  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2019 roku”

m/ w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2020 – 2021"

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.

                                   

                                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                                              Paweł Patrzałek

 

 

TRANSMISJĘ SESJI RADY GMINY BĘDZIE MOŻNA ŚLEDZIĆ NA ŻYWO W DZIEŃ PROWADZENIA OBRAD.

 poniżej odnośnik do transmisji online

Kliknij aby oglądać transmisję online

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Trwa przebudowa ulicy Polnej w Solcu – Zdroju

Trwa przebudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Solcu – Zdroju. Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Funduszu...