Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Solec- Zdrój


 logo_osady.jpg

Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Solec- Zdrój” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 2 528 806,61 zł

Wartość dofinansowania 1 499 171,86 zł

Projekt ma za zadanie uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Solec- Zdrój poprzez szereg spójnych ze sobą działań. Inwestycja ponadto ma na celu poprawę dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury ochrony środowiska i poprawę warunków życia osób zamieszkujących teren objęty projektem.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące prace:

–Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Solec-Zdrój (ulice: Słoneczna, Targowa, Żeromskiego, Szkolna, 1 Maja, Krakowska, Polna, Kościuszki) o łącznej długości 3,90 km.

– Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zborów i Solec-Zdrój o łącznej długości 0,68 km. – Wykonanie monitoringu ujęć wody w miejscowościach Zborów, Piestrzec, Kików wraz z wymianą

chloratorów i zakupem licencji do oprogramowania.

– Zamontowanie 2 zestawów pompowych o wydajności Q= 22,5m3/godz. i Q=40m3/godz. na ujęciu wody w miejscowości Zborów.

Po zakończeniu procedur przetargowych na wybór wykonawców dokonano aktualizacji kosztów projektu. Zaktualizowana wartość projektu wynosi 4990057,50 zł brutto. Dnia 30.05.2018r. z Instytucją Zarządzającą - Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego zawarto aneks do umowy o dofinansowanie zwiększający kwotę dofinansowania do 2091173,86 zł 

 Projekt "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec-Zdrój, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Solec-Zdrój i Zborów oraz modernizacja ujęć wody" realizowana w ramach zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój" o wartości 4MLN PLN został zrealizowany w 2018r. przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW.  

Kwota dofinansowania 1 856 672,00 PLN. 

 

images.jpg 

logo_rpo_nowe.png