Wiadomości - Aktualności

Stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022

Dodał: epatrzalek Data: 2021-09-02 12:43:41 (czytane: 588)

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje, o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł/osobę w rodzinie.

Stypendium socjalne szkolne przysługuje wyłącznie uczniom uczęszczającym do szkoły od klasy I do ukończenia nauki.

Wnioski przyjmowane będą w terminie do 15 września 2021 r. w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10 pok. 27.

UWAGA: Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

Informację na temat stypendium i zasiłku szkolnego, druki wniosków można uzyskać w tut. urzędzie, II piętro p. 27.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja dot. kontynuacji działań budowy szerokopasmowego dostępu do Internetu

Pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczące kontynuacji działań budowy szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz z informacja,...