Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SOLEC-ZDRÓJ

 

Wójt Gminy Solec-Zdrój zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2016 r. Rada Gminy Solec-Zdrój podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty.

Nowe stawki opłat będą obowiązywały od 1 stycznia 2017 r.

sposób gospodarowania
odpadami komunalnymi

wysokość stawek opłat obowiązujących

do 31 grudnia 2016 r.

(od osoby/miesiąc)

wysokość stawek opłat obowiązujących

od 1 stycznia 2017 r.

 (od osoby/miesiąc)

odpady komunalne są zbierane
i odbierane w sposób selektywny,
a odpady ulegające biodegradacji gromadzone w przydomowych kompostownikach

4,20 zł

4,50 zł

odpady komunalne są zbierane
i odbierane w sposób selektywny

5,50 zł

5,80 zł

odpady komunalne nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny

10,00 zł

12,00 zł

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonej deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty, tj. do 10 marca 2017 r.

W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.