Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje, że od 1 stycznia 2022 roku będą obowiązywały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od osoby/miesiąc):

 13,00 zł - jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny a odpady ulegające biodegradacji gromadzone są w przydomowych kompostownikach              

16,00 zł - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny                 

35,00 zł - jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny

                Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonej deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty, tj. do 10 marca 2022 r.

W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.