Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


Załącznik do Zarządzenia Nr 101/2021

                                                                Wójta Gminy Solec-Zdrój

                                                           z dnia 30.12.2021 roku

 

REGULAMIN

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W GMINIE SOLEC-ZDRÓJ

 

§ 1.

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Solec-Zdrój, zwanego dalej PSZOK.
 2. Operatorem PSZOK jest Gmina Solec - Zdrój z siedzibą przy ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój.
 3. Na terenie Gminy Solec-Zdrój znajduje się jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest na działce nr ewid. 153 położonej w miejscowości Wełnin 145a, gm. Solec-Zdrój.
 4. Punkt PSZOK czynny jest przez cały rok, z wyjątkiem dni świątecznych, w następujących dniach i godzinach:

Środa 1100-1300,

Sobota 1100-1300.

 

§ 2.

 1. Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

a)      papier w tym opakowania z papieru,

b)      metale,

c)      tworzywa sztuczne w tym opakowania z tworzyw sztucznych,

d)      szkło w tym opakowanie ze szkła,

e)      odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

f)       odpady zielone, bioodpady,

g)      odpady niebezpieczne,

h)      przeterminowane leki,

i)       chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),

j)       odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

k)      zużyte baterie i akumulatory,

l)       zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

m)   meble i odpady wielkogabarytowe,

n)      zużyte opony,

o)      odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

p)      odpady tekstyliów i odzieży,

q)      opakowania po środkach ochrony roślin.

 1. Odpady komunalne dostarczane do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie z nieruchomości położonych na terenie Gminy Solec-Zdrój.
 2. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane, dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne gromadzenie.

 

     § 3.

 1. Prowadzący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu, w szczególności niekompletnego lub zdemontowanego sprzętu RTV, AGD (za wyrzucenie elektrośmieci do zwykłego kosza lub samodzielny demontaż sprzętu RTV, AGD grozi kara grzywny).
 2. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z wymogami przepisów ochrony środowiska.

 

§ 4.

 1. Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie się przez osobę dostarczającą odpady dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 2. Prowadzący PSZOK przyjmując odpady sporządza, w dwóch egzemplarzach dokument potwierdzający dostarczenie odpadów, zawierający w szczególności:

a)      imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady,

b)      adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,

c)      rodzaj dostarczonych odpadów,

d)      własnoręczny czytelny podpis osoby dostarczającej odpady.

 1. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady oraz ewidencja zbieranych i przekazywanych odpadów, który jest weryfikowany z bazą danych Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju.
 2. Osoby dostarczające odpady do PSZOK, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez administratora danych, którym jest Gmina Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój.
 3. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów w przypadku niepodania przez dostarczającego odpady swojego imienia i nazwiska oraz miejsca pochodzenia odpadów lub jeżeli stwierdzi, że odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub jej likwidacji (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne itp.) oraz z nieruchomości położonej na terenie innej gminy.

 

§ 5.

 1. Dostarczający odpady może wjechać pojazdem na teren PSZOK wyłącznie po udzieleniu zgody przez obsługę PSZOK oraz zaparkować w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK.
 2. Poruszając się pojazdem po terenie PSZOK należy zachować kierunek przemieszczania się wynikający z oznaczeń oraz stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby dorosłej.
 4. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów, a także zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż.
 5. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania źródeł otwartego ognia.

 

§ 6.

Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.