Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Projekt grantowy pn. ZDALNA SZKOŁA +


logo_cyfrowe.png 

Projekt grantowy pn. „zdalna Szkoła + - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Wartość projektu: 55.000,00 zł

Wartość dofinansowania z UE: 55.000,00 zł

Celem projektu jest wsparcie szkół w kształceniu na odległość - wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji.

Ze środków otrzymanego grantu zakupiono 18 laptopów. Urządzenia zostały nieodpłatnie przekazane do szkół a następnie trafiły do uczniów szkół podstawowych w Gminie Solec-Zdrój na okres prowadzenia nauki w systemie zdalnym. Laptopy umożliwią uczniom realizację podstawy programowej. Po zakończonym stanie epidemii sprzęt wróci do szkół, które będą wykorzystywać laptopy w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych.