Wiadomości - Aktualności

Projekt „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości”

Dodał: lkobos Data: 2020-11-04 14:04:04 (czytane: 172)

Projekt „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Projekt w zakresie obejmującym wsparcie dla branży turystycznej realizowany w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2022.

Projekt w zakresie obejmującym wsparcie antycovidowe dla branży żywności wysokiej jakości realizowany w okresie od 01.10.2020 do 31.03.2021.

Adresatami projektu są pracownicy MŚP z sektora turystyki (PKD N.79 oraz I) oraz pracownicy MŚP oraz dużych przedsiębiorstw z sektora żywności wysokiej jakości (PKD C.10) z całej Polski.

Celem projektu w ramach wsparcia udzielanego przedsiębiorcom z sektora turystyki jest podniesienie do końca 06/2022, zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze turystyki przez 415 osób (228 kobiet, 187 mężczyzn) spośród 460 objętych wsparciem pracowników z ok. 230 MŚP z sektora turystyki (PKD N.79 oraz I) posiadających siedzibę na terenie Polski.

Celem projektu w ramach wsparcia antycovidowego udzielanego przedsiębiorcom z sektora żywności wysokiej jakości jest podniesienie do końca 03/2021, zgodnie z potrzebami MŚP i dużych przedsiębiorstw, kompetencji w ramach nadzwyczajnych rekomendacji ogłoszonych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji przez 435 osób (239 kobiet, 196 mężczyzn) spośród 440 objętych wsparciem pracowników z ok. 220 MŚP i dużych przedsiębiorstw z sektora żywności wysokiej jakości (PKD C.10) posiadających siedzibę na terenie Polski.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:
1. Rekrutacja i monitoring (sektor turystyki: II.2020 – V.2022 r., sektor żywności wysokiej jakości: X.2020 – III.2021 r. )
2. Działania merytoryczne w BUR – szkolenia z zakresu rekomendowanego przez radę ds. kompetencji w sektorze turystyki (III.2020 – VI.2022 r.,) oraz szkolenia w ramach nadzwyczajnych rekomendacji ogłoszonych przez radę ds. kompetencji w sektorze żywności wysokiej jakości (X.2020 – III.2021 r.)

Nabyte przez Uczestników Projektu wiedza i umiejętności, wykorzystywane w pracy zawodowej, będą sprzyjać zwiększeniu zdolności adaptacyjnych MŚP i dużych przedsiębiorstw. Wpłynie to na ograniczenie barier równości płci. Nabyte przez Kobiety kompetencje przyczynią się do poprawy sytuacji na rynku pracy (większe szanse na lepszą pracę/awans/utrzymanie zatrudnienia)

Całkowita wartość projektu: 9 310 674.93 PLN
Kwota dofinansowania: 7 720 274.93 PLN

Etapy realizacji wsparcia:
I → Rekrutacja (poprzez formularz rejestracyjny na stronie PARP oraz formularz zgłoszeniowy przesłany do Operatora)
II → Zakwalifikowanie się do udzielenia wsparcia
III → Zawarcie Umowy wsparcia z Operatorem
IV → Wybór usług rozwojowych w BUR
V → Rozliczenie wsparcia

Poziom refundacji kosztów usług rozwojowych z Projektu wynosi do 80% kosztów.

Refundacja usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis/pomoc publiczną.
W przypadku przedsiębiorstw z przekroczonym limitem pomocy de minimis pomoc publiczna udzielana jest na zasadach ogólnych.

Rekrutacja do udziału w Projekcie prowadzona będzie w sposób ciągły od II.2020 do V.2022 r. lub do momentu zrekrutowania założonej liczby osób/ wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie w 21-dniowych rundach.

Etapy naboru:

1. Zgłoszenie się do projektu za pomocą formularza dostępnego na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP): https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz#formularz
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekaże DANE MŚP Z FORMULARZA REJESTRACYJNEGO (WNIOSKU) do odpowiedniego Operatora w zależności od kodu PKD.
Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM PROJEKTU

2. Przedsiębiorstwa zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobowiązane są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zawierającego oświadczenia dotyczące spełnienia kryteriów grupy docelowej: drogą elektroniczną na adres e-mailowy: biuro@kompetencjedlaturystyki.pl lub osobiście do Biura Projektu lub pocztą/kurierem.

Kryteria formalne:
wielkość przedsiębiorstwa: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo zgodnie z art. 2 zał. I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 baza BECK oraz na podstawie oświadczenia,
sektor działalności MŚP: turystyka (PKD N.79 oraz I) weryfikowane na podstawie wpisu do KRS/CEDiG.

Razem z dokumentacją zgłoszeniową MŚP przedłożą dokumentację niezbędną do zawarcia umowy wsparcia dotyczącą:
a) udzielenie pomocy de minimis/publicznej (m.in. formularz ubiegania się o pomoc de minimis, oświadczenie o nieotrzymaniu/wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku bieżącym i poprzedzających 2 latach [dodatkowo weryfikacja w SHRIMP/SUDOP] + kopie zaświadczeń [jeśli dotyczy])
b) ustalenia statusu podatnika VAT (oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT)
c) weryfikacja Kryteriów Premiujących

Kryteria premiujące:
• kobiety,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby 50+.

Po zakończeniu danej rundy naboru Operator przekazuje informację o poprawności złożonej dokumentacji zgłoszeniowej lub wzywają do jej uzupełnienia. W przypadku braków w dokumentacji istnieje możliwość zgłoszenia w kolejnej rundzie, pod warunkiem uzupełnienia niezbędnych dokumentów.

Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji.

Po zakończeniu danej rundy zostanie przygotowana lista rankingowa MŚP przyjętych do projektu w danej rundzie.

3. Podpisanie Umowy wsparcia na usługi rozwojowe
Umowa wsparcia z MŚP zawarta zostanie przez Operatora w terminie po złożeniu przez MŚP poprawnie wypełnionych oraz kompletnych dokumentów.

4. Wybranie przez MŚP z Bazy Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/), usługi która w największym stopniu będzie zaspokajać zidentyfikowane potrzeby.
Usługi Rozwoje muszą być zgodne z rekomendacjami nr 2/2019 rady ds. kompetencji w sektorze turystyki.

 https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/116/ZACZNIK_15.2D_REKOMENDACJA-RADY-TURYSTYKI-9obowizujcy-od-15.05.2019r._190515.PDF

Zgodnie z rekomendacjami nr 2/2019 Rady ds. Kompetencji w sektorze turystyki, wskazano na następujące obszary stałego zapotrzebowania na kompetencje i związane z nimi szkolenia w następujących obszarach:
• Instruktor praktycznej nauki zawodu,
• Animator czasu wolnego,
• Pilot wycieczek.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Konkurs: „Dyktando na Święto Niepodległości”

Napisz z nami ogólnopolskie Dyktando na Święto Niepodległości i wesprzyj wybrany cel charytatywny lub społeczny! Za każde napisane...