Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy


 logo_rpo_nowe.png 

Projekt pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 8 622 680,94 zł

Wartość dofinansowania 6 799 744,75 zł

w tym

ze środków UE 6 374 760,71 zł

ze środków Budżetu Państwa 424984,09 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do zasobów kultury na terenie Gminy Solec-Zdrój. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia oferty kulturowej skierowanej do mieszkańców, turystów i kuracjuszy przebywających na terenie gminy.

Zakres projektu obejmuje:

1. Rozbudowę budynku Gminnego Centrum Kultury znajdującego się przy ul. Partyzantów w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy (przeniesienie biblioteki do budynku GCK).

2. Przebudowę Sali sportowej na salę widowiskową wraz z zagospodarowaniem terenu.

3. Zakup sceny mobilnej z nagłośnieniem i oświetleniem.

4. Zagospodarowanie fragmentu zabytkowego parku w Zborowie polegające na pielęgnacji istniejącego drzewostanu, nasadzeniu nowej roślinności, utworzeniu alejek i montażu małej architektury.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 30.09.2020r.