Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów


 logo_rpo_nowe.png

Projekt pn. Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa” Osi 7 „VII Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu opiewa na kwotę: 7 290 935,70 zł, w tym dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wynosi: 5 556 410,17 zł. Projekt realizowany będzie w latach: 2019-2020 

Projekt, składa się z czterech głównych komponentów:

 - komponent 1: związany z utworzeniem portalu interesanta. Obejmuje on również utworzenie 35 e-usług. Powstanie portalu interesanta umożliwi dwukierunkową interakcję między urzędem, a mieszkańcem, a więc złożenie wniosku oraz otrzymanie decyzji administracyjnej za pośrednictwem sieci internetowej. Korzystając z funkcjonalności portalu załatwić będzie można między innymi sprawy z zakresu: deklaracji podatkowych, zwrotu podatku akcyzowego, złożenie deklaracji o odpadach, złożenie wniosku o zajęcie pasa drogowego, wniosku o warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Dostęp do w/w usług możliwy będzie z urządzeń stacjonarnych i mobilnych po uprzednim zalogowaniu się do portalu;

- komponent 2- e-woda: zakłada wymianę wodomierzy, których odczyt odbywać się będzie w sposób zdalny, drogą radiową. We wszystkich nieruchomościach, wymienione zostaną liczniki wodociągowe, a ich odczyt nie będzie wiązał się z koniecznością odwiedzenia każdej posesji. Zapłata za pobraną wodę, ścieki uregulowana będzie mogła zostać z wykorzystaniem e-usług na podstawie przesłanej elektronicznie faktury i skorzystanie z płatności elektronicznej;

komponent 3: zakup komputerów, serwerów, innych urządzeń komputerowych niezbędnych do wdrożenia założeń projektu (e-ułsug);

 - komponent 4- modernizacja systemów dziedzinowych: zakłada wymianę księgowych programów i systemów informatycznych związanych z działalnością gminy.

 Celem projektu jest upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących administracji publicznej. Głównym celem będzie udostępnienie nowych e-usług oraz zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego i umożliwienie mieszkańcom, potencjalnym interesantom korzystania z nowych e-usług publicznych. Natomiast celem szczegółowym będzie poprawa zarządzania oraz uzyskanie oszczędności procesów administracyjnych i świadczonych usług. Projekt w znaczny sposób ułatwi dostęp osobom z niepełnosprawnościami do usług publicznych i umożliwi im aktywny udział w życiu społecznym.