Wiadomości - Aktualności

Ogłoszenie

Dodał: lkobos Data: 2019-08-06 13:40:45 (czytane: 334)

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w roku 2019.

Wójt Gminy Solec-Zdrój

Na podstawie art. 48b  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1394 ze zm.) oraz uchwały nr XXXIII/193/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego p.n. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w wieku 70+ na lata 2018-2019”

 

 

 ogłasza otwarty konkurs ofert

na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w roku 2019.

 

I.                   PRZEDMIOT KONKURSU

 

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Solec – Zdrój w wieku 70+ na lata 2018-2019”, zwanego dalej Programem, w zakresie szczepień profilaktycznych przeciw grypie oraz kampanii informacyjno – edukacyjnej w roku 2019.

 

II.                ADRESACI KONKURSU

 

W konkursie mogą wziąć udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.), posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, prowadzące placówkę ochrony zdrowia na terenie Gminy Solec-Zdrój, posiadające aktywne listy pacjentów oraz personel wykwalifikowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podmiot realizujący Program będzie posiadał punkt szczepień oraz lodówkę do przechowywania szczepionek.

 

Udzielanie świadczeń w ramach Programu odbywać się będzie wyłącznie w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie Gminy Solec-Zdrój.

 

 

Świadczenia w ramach Programu udzielane będą dobrowolnie i bezpłatnie; świadczenia udzielane będą do wyczerpania środków.

 

III.             BENEFICJENCI PROGRAMU

 

1.      Beneficjentami Programu są osoby w wieku 70+, zamieszkałe na terenie Gminy Solec-Zdrój. Przy określaniu wieku należy brać pod uwagę rok urodzenia. Do Programu mogą być zakwalifikowane osoby wpisane na listę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej podmiotów leczniczych biorących udział w Programie. Przewiduje się objąć szczepieniami w 2019 roku grupę 500 osób.

 

 

IV.             ŚRODKI FINANSOWE

 

1.      Środki przeznaczone na realizację Programu nie mogą przekroczyć w 2019 roku kwoty 22.500,00 zł.

                               

V.                PRZEDMIOTOWY ZAKRES PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

 

1.      W skład programu polityki zdrowotnej wchodzą następujące etapy realizacji:

1)      akcja informacyjno – edukacyjna:

a)      informacje na temat Programu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju i portalach społecznościowych,

2)      ogłoszenia na temat terminu i sposobu organizacji szczepień w podmiotach leczniczych,

3)      dotarcie z informacją o programie do osób objętych w/w działaniem,

4)      rekrutacja osób do programu wraz z edukacją zdrowotną pacjentów w zakresie profilaktyki grypy – kwalifikacja uczestników programu do szczepienia zostanie dokonana na podstawie kolejności zgłoszeń do przychodni lekarskich realizujących program

5)      wykonanie badania lekarskiego kwalifikującego do wykonania szczepienia, udokumentowanego stosownym wpisem do rejestru uczestników Programu. Uczestnik Programu uzyska informację o sposobie postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Szczepienia będą przeprowadzane przez lekarza lub pielęgniarkę. Możliwe będą też szczepienia w domu pacjentów leżących, mających trudności z poruszaniem się, po ich uprzednim zgłoszeniu do udziału w Programie, z zachowaniem wszystkich etapów realizacji Programu.

6)      podanie szczepionki zgodnie ze wskazaniami producenta, po wyrażeniu zgody przez pacjenta oraz wpisanie do rejestru uczestników Programu,

7)      utylizacja zużytych materiałów i sprzętu medycznego do szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8)      sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych szczepień – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (dokonanie wszelkich wpisów potwierdzających wykonanie szczepień) i standardami stosowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz przechowywanie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

9)      sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu,

10)  inne ważne czynności niezbędne dla realizacji zadania,

11)  konsultacja lekarska w razie wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Lekarz, po zbadaniu pacjenta, stwierdzi i udokumentuje wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Pacjent otrzyma dokładną informację o sposobach postępowania w takim przypadku,

12)   monitorowanie:

      - liczba osób w populacji określonej w programie w danym roku,

- liczba osób, które zgłosiły się do Programu,

- liczba osób zaszczepionych w ramach Programu,

- odsetek osób zaszczepionych w populacji objętej Programem,

- realizator Programu będzie przedstawiał comiesięczne rejestry osób uczestniczących w Programie.

 

Uwaga: przy opracowywaniu oferty należy uwzględnić wszystkie przedsięwzięcia do realizacji.

 

VI.             TERMIN REALIZACJI PROGRAMU

 

1.      Zadania z zakresu realizacji Programu będą wykonywane w okresach:

1)      w 2019 roku: od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2019 roku.

2.      Termin związania ofertą obowiązuje przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

VII.          SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.      Oferta na realizację zadania powinna zawierać:

1)      Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2 do Ogłoszenia  z dnia 06 sierpnia 2019 roku w sprawie  otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Solec – Zdrój w roku 2019; wymagane poświadczone przez Oferenta za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wymienionych w formularzu ofertowym.

2.      Oferent przedstawia w ofercie cenę jednostkową brutto za realizację szczepienia jednej osoby jedną dawką szczepionki wraz z wykonaniem badania kwalifikującego do szczepienia oraz edukacji uczestnika Programu.

3.      Cena wskazana przez Oferenta nie podlega zmianom w trakcie realizacji Programu.

4.      Formularz ofertowy, Regulamin konkursu, wzór umowy na realizację Programu oraz inne dokumenty wynikające z Ogłoszenia z dnia 06 sierpnia 2019 roku w sprawie  otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Solec – Zdrój w roku 2019  są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju http://www.solec-zdroj.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.solec-zdroj.pl/.

5.      Wszystkie pola formularza oferty muszą być wypełnione czytelnie. W pola, które nie dotyczą Oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”. Wszystkie strony oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

6.      Wymogi dotyczące składania ofert:

1)      ofertę w 1 egzemplarzu, w zamkniętej kopercie, z pieczątką Oferenta i dopiskiem:

Konkurs na wybór realizatora w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w wieku 70+ na lata 2018-2019”

należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój lub przesłać na adres: Urząd Gminy, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój.

2)      Termin składania ofert upływa 21 sierpnia 2019 roku o godz. 10.00.

3)      Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

4)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty.

5)      Oferty niekompletne, dostarczone po terminie wskazanym wyżej lub sporządzone wadliwie nie będą brały udziału w konkursie.

6)      Oferty świadczeniodawców uczestniczących w postępowaniu konkursowym nie podlegają zwrotowi.

 

 

VIII.       TERMIN, TRYB I KRYTERIA ROZPATRYWANIA OFERT

 

1.      Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 28 sierpnia 2019 roku, po uzyskaniu opinii komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 46/2018 Wójta Gminy Solec-Zdrój z  dnia 19 kwietnia 2018 roku. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

2.      Wyłoniony w drodze konkursu podmiot zawiera umowę o realizację zadania (załącznik nr 3 do Ogłoszenia  z dnia 06 sierpnia 2019 roku w sprawie  otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Solec – Zdrój w roku 2019, w terminie do siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

3.      Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.

4.      Wójt Gminy Solec-Zdrój zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, odwołania konkursu lub zamknięcia konkursu bez wyboru ofert.

5.      Do postępowania konkursowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1394 ze zm.).

6.      W zakresie nieuregulowanym w ustawie, o której mowa w ust. 7, do trybu przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia umów na realizację Programu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.      W zakresie zasad przyznawania środków publicznych i ich rozliczania, do postępowania konkursowego i zawierania umów na realizację Programu, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.).

8.      Wójt Gminy Solec-Zdrój dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert, od którego nie przysługuje odwołanie.

 

 

 

Wójt Gminy Solec-Zdrój

                                                                            Adam Pałys

 

 

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne

Fundacja Dar Oze z przyjemnością informuje o możliwości uzyskania do 800.000 zł na instalacje fotowoltaiczne w formie bezzwrotnego...