Wiadomości - Aktualności

OBWIESZCZENIE

Dodał: lkobos Data: 2022-05-20 14:41:23 (czytane: 268)

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

OBWIESZCZENIE

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

            Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), w związku z Uchwałą Nr XXXI/189/2021 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 9 września 2021 r. w sprawie trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska, w tym trybu konsultacji oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXII/130/05 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Solec-Zdrój:

 

Wójta Gminy Solec-Zdrój

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska
na lata 2022–2027

 

Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 20.05.2022 r. do dnia 24.06.2022 r.

Projekt Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027 podlega obowiązkowo konsultacjom:

  1. z mieszkańcami obszaru,
  2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie obszaru, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
  3. z sąsiednimi gminami i ich związkami,
  4. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dodatkowo, OSI ŚU włącza w proces konsultacji społecznych następujące podmioty:

  1. Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie”;
  2. Lokalna Grupa Działania PONIDZIE;
  3. Nadwiślańska Grupa „E.O. CENOMA”;
  4. Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”;
  5. Powiat Pińczowski.

Do podmiotów wskazanych w pkt. 3–9 wysłane zostały pisma informujące o konsultacjach.

Konsultacje prowadzone będą w następujących formach:

1.      Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretarat@solec-zdroj.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju OSI ŚU”;

b)      drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28–131Solec-Zdrój, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju OSI ŚU”;

c)      bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godzinach pracy Urzędu.

2.      Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy terminy i miejsca podane zostaną co najmniej na stronie internetowej gminy (solec-zdroj.pl) i stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.solec-zdroj.pl) oraz tablicy ogłoszeń Urzędu.

3.      Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28–131 Solec-Zdrój, w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Solec-Zdrój.

            Formularz konsultacyjny oraz projekt dokumentu dostępne będą od dnia 20.05.2022 r.:

·         w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10,
28–131Solec-Zdrój, w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach pracy Urzędu;

·         w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Solec-Zdrój
(
solec-zdroj.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.solec-zdroj.pl).

 

            Zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie 30 dni po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, w tym ustosunkowanie się do wniesionych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie opublikowane będzie na oficjalnej stronie internetowej Gminy Solec-Zdrój (solec-zdroj.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.solec-zdroj.pl).

 

(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć dokument źródłowy)


Historia Gminy Solec-Zdrój

 

Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027 - do konsultacji

Historia Gminy Solec-Zdrój

 

Formularz zgłaszania uwag

Historia Gminy Solec-Zdrój

 

Formularz zgłaszania uwag (wersja edytowalna)

Historia Gminy Solec-Zdrój

Przeczytaj kolejną wiadomość:

XIII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej

Wójt Gminy Solec-Zdrój Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu-Zdroju zapraszają w dniach 26-29 maja...