Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój


  logo_osady.jpg

Projekt „Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 3 294 810,00 zł

Wartość dofinansowania 2 142 965,86 zł

Projekt będzie realizowany na dwóch obiektach. Na oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary i Wełnin. Część mechaniczna i osadowa oczyszczalni ścieków zostanie całkowicie przebudowana. W ramach projektu wybudowane zostaną dwie kompletne stacje przeróbki osadów ściekowych obejmujące mechaniczne oczyszczanie ścieków w połączeniu z odwadnianiem osadu nadmiernego pochodzącego z biologicznego oczyszczania ścieków w reaktorach typu SBR na filtrze taśmowym oraz kompostowanie wyseparowanych na filtrze osadów ściekowych w wydzielonym termo-kompostowniku. Ilość zagospodarowywanych osadów ściekowych o uwodnieniu 99% wyniesie 3200 Mg rocznie. W ramach projektu wykonana zostanie również kotłownia z kotłem na biomasę. Ciepła woda wykorzystywana będzie gównie na potrzeby technologiczne (podgrzewanie kompostownika) oraz do potrzeb ogrzewania pomieszczeń oczyszczalni ścieków i przygotowania ciepłej wody. Uzyskana w procesie kompostowania osadu biomasa charakteryzować się będzie zarówno wysokim potencjałem energetycznym jak i potencjałem nawozowym. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie ilości prawidłowo zagospodarowanych komunalnych osadów ściekowych wytwarzanych w obu oczyszczalniach. Inwestycja ponadto ma na celu poprawę dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury ochrony środowiska i poprawę warunków życia osób zamieszkujących teren objęty projektem.