Strona główna BIP
Gmina Solec-Zdrój - Biuletyn Informacji Publicznej www.solec-zdroj.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacja dla osób niesłyszących

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Nabor
Przetargi
Archiwum przetargów

 Urząd Gminy

Dane teleadresowe
Organizacja Urzędu
Wykaz dodatkowych dni wolnych od pracy

 Władze Gminy

Rada Gminy
Wójt Gminy

 Gospodarka Gminy

Informacja z zakresu gospodarki odpadami
Taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na 2015r.
Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza w Solcu-Zdroju
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Solec-Zdrój 2015
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Solec - Zdrój
Plan Gospodarki Odpadami
Program Ochrony Srodowiska
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Solec-Zdrój za rok 2011.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Solec-Zdrój za rok 2013.
Rejestr działalności regulowanej
Sprawozdania z działalności GOPS

 Protokoły pokontrolne

2009
2010
2011
2012
2013
2014

 Wybory prezydenckie

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 9 marca 2015 roku
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 25 marca 2015 roku
Zarządzenie Nr 34/2015- składy komisji obwodowych
Zarządzenie Nr 39/2015 - zmiana składu

 Jednostki pomocnicze

wykaz sołtysów kadencji 2015-2019

 Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia radnych
Oświadczenia pracowników samorządowych

 Wybory sołtysów

Terminarz zebrań wiejskich - wybory sołtysa i rady sołeckiej
Zarządzenie Nr 12/2015

 Budżet Gminy

Wieloletni program inwestycyjny
Wykonanie budżetu Gminy Solec - Zdrój za II kwartał 2011 roku
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Solcu Zdroju za 2011 rok
Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Solec Zdrój za 2010 rok dla Rady Gminy Solec Zdrój
Wykonanie budżetu Gminy Solec - Zdrój za III kwartał 2010 roku
Wykonanie budżetu Gminy Solec - Zdrój za I i II kwartał 2010 roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Solec Zdrój za I półrocze 2010 roku dla Rady Gminy Solec Zdrój
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Solcu Zdroju za I półrocze 2010 roku
Wykonanie budżetu Gminy Solec - Zdrój za III kwartał 2014 roku
Mienie komunalne
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy lata 06,07,08,09,10,11,12,13,14

 Jednostki organizacyjne

Wykaz jednostek

 Prawo Miejscowe

Statuty Sołectw
Gospodarka odpadami na terenie gminy
MPZP Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem Sołectwa Solec-Zdrój
Plan Odnowy Miejscowości Solec – Zdrój
MPZP Sołectwa Solec-Zdrój
Plan Rozwoju Lokalnego
Podatki i opłaty lokalne
Strategia rozwoju Gminy
Sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Statut Uzdrowiska Solec-Zdrój
Statut Gminy
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Solec-Zdrój
Regulamin przyznawania nagród
Regulamin stypendialny
Program opieki nad zabytkami w gminie Solec-Zdrój na lata 2012 - 2016

 Uchwały i Zarządzenia

Uchwały
Projekty uchwał poddawane konsultacjom
Zarządzenia
Protokoły

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA – NOWY SYTSEM GOSPODARKI ODPADAMI
Od 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe regulacje prawne wprowadzają zasadnicze zmiany w istniejącym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Przyjęte zmiany wynikają z wymogów Unii Europejskiej i obowiązku dostosowania prawa polskiego do uregulowań polityki ekologicznej stosowanej w Unii Europejskiej.

Ustawa nakładając na gminę nowe zadania ustanawia nowe zasady finansowania, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Najważniejsze zmiany:


1. Zgodnie z nowelizacją ww. ustawy od 1 lipca 2013 roku Gmina Solec-Zdrój przejmuje władztwo nad odpadami komunalnymi i staje się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w gminie.

2. Od 1 lipca 2013 roku zmienią się zasady zawierania umów i pobierania opłat za odbieranie odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości nie będą zawierać umów z przedsiębiorcą odbierającym odpady tylko będą wnosić opłatę do Gminy, która zapewni prawidłowy odbiór odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych.

3. Gmina zorganizuje przetarg i wybierze przedsiębiorcę, który będzie odbierał odpady od właścicieli nieruchomości. Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez przedsiębiorcę.

4. Opłata za odbieranie odpadów kształtowała się będzie na dwóch poziomach jako opłata podstawowa i opłaty obniżone. Opłatami obniżonymi będą objęci właściciele nieruchomości, którzy zgodnie z wymogami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Solec-Zdrój będą zbierać selektywnie odpady komunalne. Właściciele nieruchomości nie wywiązujący się z obowiązku prawidłowego zbierania odpadów będą objęci opłatą podstawową. Weryfikacja sposobu zbierania odpadów będzie się odbywać każdorazowo przy odbiorze odpadów.


5. Na terenie gminy powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów, do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady – gmina poinformuje o miejscach lokalizacji punktów, godzinach ich działania oraz rodzajach odbieranych odpadów.

6. Ustawa ma na celu spełnienie wymogów Unii Europejskiej, co do sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych. Dotychczas odpady odbierane od właścicieli nieruchomości w większości wywożone były na składowisko, co było najtańszym sposobem ich utylizacji. Wymogi unijne zakładają prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz osiąganie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku takich frakcji odpadów komunalnych jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło. Zgodnie z prawem celem jest osiągnięcie poziomu  recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% do 31.12.2020r.
W 2011 roku gmina Solec-Zdrój osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji odpadów na poziomie 13,7%.

7. Już w roku 2013 Gmina zobowiązana jest ograniczyć do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania, do 2020r. do nie więcej niż 35% w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

8. Nie spełnianie przez Gminę powyższych wymagań wiązać się będzie z karami pieniężnymi. W interesie wszystkich mieszkańców naszej gminy jest prawidłowe funkcjonowanie nowego sytemu gospodarki odpadami. Pozwoli to nie tylko chronić środowisko, ale także ograniczać wydatki.

W celu ograniczenia ilości odpadów składowanych na składowisku niezbędne jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.


Bieżące informacje na temat wdrażanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi będą pojawiały w BIP w zakładce Gospodarka Odpadami, umieszczane będą na Tablicy Ogłoszeń Urzędu oraz w sołectwach za pośrednictwem sołtysów.


Zobacz również:
ZAPYTANIE OFERTOWE - 2015-05-22 12:44:17
Oferta realizacji zadania publicznego - 2015-05-20 11:49:58
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2015-05-13 12:06:31
OGŁOSZENIE V Piknik Rodzinny „Dzień Niezapominajki” - 2015-05-04 10:30:52
OGŁOSZENIE „VI Sobótkowe Spotkanie Integracyjne Nad Zalewem Zborów – Solec 2015” - 2015-05-04 10:21:19
ZAPYTANIE OFERTOWE - 2015-04-30 14:17:26
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE - 2015-04-09 12:28:31
Dzierżawa gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym ( na okres do lat 3) - 2015-04-01 08:59:58
Wykaz osób którym udzielono ulgi od podatku od nieruchomości i rolnym w roku 2014. - 2015-03-30 09:30:18
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Solec-Zdrój za rok 2014. - 2015-03-24 10:46:35

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Solec-Zdrój redaguje: Barbara Simon
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl