Wiadomości - Aktualności

„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia-Turystyka”

Dodał: lkobos Data: 2021-03-03 12:47:26 (czytane: 187)

BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) realizuje Strategię inwestycyjną „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” mającą na celu rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w branży turystycznej oraz okołoturystycznej w Polsce Wschodniej. Projekt jest finansowany ze środków Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

przedsiebiorcza_polska.jpg 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w ramach powyższego oferuje POŻYCZKĘ NA ROZWÓJ TURYSTYKI - udzielana jest ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie („BGK”) z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej.

Przedsięwzięcie finansowane Pożyczką na Rozwój Turystyki musi być zlokalizowane na terenie Polski Wschodniej:

-          świętokrzyskie

-          lubelskie, podkarpackie,

-          podlaskie,

-          warmińsko- mazurskie.

Wsparcie jest udzielane prowadzącym działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej, w szczególności w ramach następujących działów i grup PKD:

       55 - Zakwaterowanie;

       56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem;

       50.1 - Transport morski i przybrzeżny pasażerski;

       50.3 - Transport wodny śródlądowy pasażerski;

       50.1 - Transport lotniczy pasażerski;

       52.23 - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;

       77.11 - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;

       77.21 - Wynajem i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

       79 - Działalność związana z turystyką;

       86 - Opieka zdrowotna;

       91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;

       93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;

       96.02 - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;

       96.04 - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;

       47 - Handel detaliczny;

       03.12 - Rybołówstwo w wodach śródlądowych;

       10.52 - Produkcja lodów;

       10.86 - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;

       16.29 - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;

       20.42 - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;

       32 - Pozostała produkcja wyrobów;

       74.10 - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

 

Poza rodzajami działalności wymienionymi, o wsparcie mogą również ubiegać się prowadzący działalność gospodarczą w innej branży w przypadku, kiedy z przedstawionego wniosku wynika, że planowana inwestycja dotyczy wspierania działalności turystycznej i okołoturystycznej i wpisuje się w typy przedsięwzięć.

 

Branża okołoturystyczna – wszelkiego rodzaju usługi z których potencjalnie mogą skorzystać turyści, bezpośrednio związane z miejscem lub obiektem odwiedzanym przez turystów. Będzie to np. działalność sportowa, rozrywkowa lub rekreacyjna - boiska, ujeżdżalnie, pływalnie, itp.

Wsparcie może być udzielane na następujące typy wydatków:

1.       Prowadzenie robót budowanych (budowa, przebudowa lub remont obiektów i infrastruktury).

2.       Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również na:

a)    zakup gruntów, nieruchomości pod warunkiem:

         przeznaczenia na cele inwestycyjne

         zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego pod następującymi warunkami:

zakup fabrycznie nowego lub używanego środka transportu (nie więcej niż 5 - letniego) tj.:     samochodu z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 tony, przeznaczonego do przewozu ładunków lub osób, w związku z prowadzaniem działalności turystycznej,

      3.    Jako element przedsięwzięć:

  • świadczyć usługi z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK), takich jak e-turystyka
  • pokryć wydatki związane z bieżącą działalnością gospodarczą
  • pokryć wydatki na promocję i reklamę, związane z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia

Parametry pożyczki:

  1. wkład własny- od 0 %
  2. brak opłat i prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek
  3. max. kwota pożyczki- do 500.000,00 pln
  4. preferencyjne oprocentowanie – od 0,0375%  w całym okresie kredytowania
  5. okres spłaty – 84 miesiące
  6. możliwość skorzystania z karencji – do 12 miesięcy (rat kapitałowych)

 

Sebastian Mikołajczyk
Specjalista ds. Pożyczek
kom. 882 791 400
e-mail:
s.mikolajczyk@pfp.com.pl

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Oddział w Kielcach
ul. K. Olszewskiego 6 Budynek Orange INC pok.2.19
25-663 Kielce
www.pfp.com.pl
facebook.com/PozyczkiPFP

 polska_przedsiebiorcza.jpg

Przeczytaj kolejną wiadomość:

„MŁODZI GO 2021”

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, na podstawie Umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, realizuje projekt „MŁODZI...